Az OGYSZ a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjéről szóló szabályzata

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dr. Lanczki Szilvia
telefonszám: 36 30 7167 115
email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

A közérdekű adat igénylése


A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.
A személyesen megjelent igénylő a szóban előterjesztett igényét az erre a célra rendszeresített, igénybejelentő lapnak a szervezeti egység vezetője által kijelölt Munkatárs általi kitöltésével vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés írásba foglalásával véglegesíti, majd annak igénylő általi aláírásával konkretizálja.
A postai vagy elektronikus úton történő adatigénylésre igénybejelentő lappal vagy azzal megegyező adattartalmú igénylés benyújtásával van mód. Az adatigényléseket az OGYSZ elektronikus postafiókcímén és postacímén fogadja.
A fentieken kívüli, más az OGYSZ szervezeti egységéhez érkező adatigényléseket az adott szervezeti egység - az igénylő egyidejű tájékoztatása mellett - de legkésőbb 1 munkanapon belül haladéktalanul továbbítja az országos igazgató vagy adatvédelmi tisztviselő részére.
Az adatigénylés beérkezését követően az adatvédelmi tisztviselő az igényt nyilvántartásba veszi és válaszadás céljából elektronikus úton haladéktalanul továbbítja az adatkezelő szervezeti egységhez.
Amennyiben az igényt nem magyar nyelven nyújtották be, az adatvédelmi tisztviselő az adatigénylés, valamint az igény teljesítését vagy elutasítását tartalmazó válasz lefordítása iránt haladéktalanul intézkedik. A fordítást elsősorban az ahhoz szükséges nyelvismerettel rendelkező, az OGYSZ alkalmazásában álló munkatárs végzi. Amennyiben ilyen munkatárs nem áll az OGYSZ alkalmazásában, a fordítással fordítói jogosultsággal rendelkező vállalkozást kell megbízni.

Az adatigénylés vizsgálata

 

Az adatvédelmi tisztviselő a beérkezett adatigénylést megvizsgálva haladéktalanul ellenőrzi, hogy
a) az adatigénylő az igénybejelentő lapot megfelelően töltötte-e ki,
b) a benyújtott igény a teljesíthetőséghez szükséges adatokat tartalmazza-e, és
c) az igényelt adatok az OGYSZ kezelésében vannak-e,
d) az igényelt adat közérdekű adatnak minősül-e,
e) az igény teljesítésének vagy a teljesítés korlátozásának van-e jogszabályi vagy egyéb akadálya.

Amennyiben az igény nem tartalmazza a teljesítéshez szükséges adatokat, az adatvédelmi tisztviselő 3 napos határidővel felhívja az adatigénylőt igényének pontosítására.

A felhívással egyidejűleg az adatigénylőt tájékoztatni kell, hogy amennyiben az igény pontosítására irányuló felhívásnak határidőben nem tesz eleget, úgy az adatigénylésről az OGYSZ a rendelkezésre álló adatok alapján fog dönteni. Az igénynek a postai úton vagy elektronikus levélben történt pontosítása esetén a kiegészítéseket az adatvédelmi tisztviselő az ügyirathoz csatolja.

Az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) szerint elektronikusan kötelezően közzéteendő adatokra irányuló igény esetében az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja az igénylőt a közzétett adatok pontos fellelhetőségéről és arról, hogy a tájékoztatással egyidejűleg az igény teljesítettnek tekintendő.

Az adatigénylésnek az OGYSZ nem köteles eleget tenni, ha
a) közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatokra vonatkozik,
b) az a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) szerinti minősített adatokra vonatkozik,
c) döntés megalapozását szolgáló adatra vonatkozik,
d) átfogó számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésre feljogosított szervek hatáskörébe tartozó számlaszintű adatokra vonatkozik,
e) nem áll rendelkezésre az adott adat,
f) az azonos adatigénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be,
g) az adatigénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy adatigénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható,
h) a jelentős terjedelmű adatszolgáltatás teljesítésére megállapított költségtérítés összegéről szóló tájékoztatást követően az adatigénylő nem, vagy nem határidőben nyilatkozik, valamint, ha a költségtérítést az adatigénylő határidőben nem fizeti meg.

Az adatszolgáltatás korlátozható:
a) jogszabályban meghatározott érdekből (honvédelmi, nemzetbiztonsági, környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel),
b) ha olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést eredményez, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna az OGYSZ-szel szerződéses jogviszonyban álló szerveknek, személyeknek,
c) az Európai Unió jelentős pénzügyi- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel,
d) számlaszintű adatok esetén meghatározott adatszolgáltatás körében,
e) az OGYSZ azon alkalmazottainak adatai tekintetében, akiknek tevékenysége nem kapcsolódik közvetlenül az OGYSZ közfeladatainak ellátásához,
f) amennyiben az adatigénylő felhívás ellenére nem pontosítja adatigényét.

 

Döntés adatigénylés teljesítéséről, elutasításáról

 

Az OGYSZ az adatigénylésnek a beérkezést követő legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget.

Amennyiben az meghatározott adatigénylésnek a szervezeti egység határidőn belül
a) jelzi az adatvédelmi tisztviselőnek, hogy az adatigénylések határidőben nem tud eleget tenni, vagy
b) nem tesz eleget,
az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörében – az országos igazgató nevében és megbízásából eljárva - az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidő meghosszabbításáról értesíti az adatigénylőt.

Az adatigénylés teljesítésével érintett szervezeti egység megvizsgálja az adatigénylést, és az alábbi esetekben haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt:
a) az adatigénylés nem egyértelmű, annak pontosítása szükséges,
b) az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a szervezeti egység alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezáltal a teljesítéshez a határidő hosszabbítása szükséges,
c) az adatigénylés teljesítésére költségtérítés megállapítása szükséges, a költségtérítés mértékének közlésével,
d) az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a szervezeti egység alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, ezáltal felmerülnek az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségei, az egyéb lehetőségek közlésével,
e) az adatigénylés nem teljesíthető, annak indokai közlésével,
f) az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban további jogi állásfoglalás szükséges.

Az adatigénylés teljesítésével érintett szervezeti egység az adatigénylést – amennyiben nem merül fel az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos akadály – az adatvédelmi tisztviselő által megjelölt határidőben köteles teljesíteni.

A megkapott adatigénylés alapján a szervezeti egység adatkezelője az igényelt adatokat összegyűjti, és az igénylést, valamint az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat a megkeresésétől számított 5 napon belül megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére.

Amennyiben a dokumentációkat tartalmazó anyag összeállítását megelőzően alaposan feltételezhető, hogy az igényelt adatok teljes köre az Infotv. 27. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében foglalt valamely ok miatt nem ismerhető meg, a szervezeti egység adatkezelője ezen tényről - az elutasítás indokolásával együtt a megkereséstől számított 3 napon belül tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt.

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő nem látja indokoltnak az elutasítást, indokaival haladéktalanul megkeresi az érintett szervezeti egység vezetőjét, aki köteles haladéktalanul nyilatkozni az adatvédelmi tisztviselő felé, hogy az adatvédelmi tisztviselő indokai tekintettel is fenntartja-e véleményét. Amennyiben igen, ezt követően az adatvédelmi tisztviselő javaslatára az országos igazgató dönt a kérelem teljesítéséről vagy elutasításáról.

A dokumentumok teljes körű, hiánytalan összeállítása a szervezeti egység adatkezelőjének felelőssége, az adatok teljeskörűségét az adatvédelmi tisztviselő nem vizsgálja.

Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja, hogy az igényelt adatok Mavtv. 3. § 1. pontja szerinti minősített adatnak vagy az Infotv. 27. § (2), (4) és (5) bekezdése szerinti korlátozott nyilvánosságú adatnak minősülnek-e.

Amennyiben az igénylő az adatigénylés teljesítésének módját nem jelölte meg, az igényt az OGYSZ az általa választott módon és technikai eszközzel teljesíti.

Amennyiben az igénylő az adatokat betekintés útján kívánja megismerni, vagy másolatokat kér, és azt személyesen kívánja átvenni, az adatvédelmi tisztviselő 3 napon belül - egyeztetés céljából - felveszi a kapcsolatot az igénylővel.

Az igényelt dokumentumok tanulmányozásának feltétele - az ügyirat részét képező - irat-betekintési nyilatkozat igénylő általi aláírása.

Az adatok tanulmányozására - az erre a célra kijelölt helyiségben - megfelelő időt kell biztosítani. A bemutatott dokumentum tanulmányozása során az adatok biztonságát és változtatásmentességét felügyelni kell.

A megfelelő feltételek biztosításáról az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

Az igénylő jogosult a bemutatásra került dokumentumokról jegyzeteket készíteni.

Amennyiben az adatszolgáltatás a közérdekű adat előállítása vagy másolása miatt külön költséggel jár, e költséget a közérdekű adat igénylőjével - ha azt vállalja - kell megtéríttetni. Az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről, valamint arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről az igénylőt tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül.

A költségeket az OGYSZ önköltség-számítási szabályzata és a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet alapján az adatszolgáltatást nyújtó szervezeti egységnek kell közölnie az adatszolgáltatással együtt adatvédelmi tisztviselő felé.

Az igénylő kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

A költségtérítés összegét számla alapján, az OGYSZ által megadott bankszámlaszámra történő átutalással vagy készpénzben, házipénztári befizetéssel kell megtéríteni.

 

Az adatigénylés teljesítésének megtagadása

 

Az igény megtagadásáról, részbeni megtagadásáról az adatvédelmi tisztviselő javaslata alapján az országos igazgató dönt.

A jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy
a) az igénylő - a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatos jogsérelmére vagy ennek közvetlen veszélyének fennállására hivatkozással - a NAIH-nál történő bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet,
b) az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényének elutasítása esetén, annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat,
c) amennyiben az igénylő az igény elutasítása miatt a NAIH vizsgálatának kezdeményezésére bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló döntés vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani, és
d) a perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

Az adatigénylés teljesítésének lezárása


Az adatkezelő szervezeti egység vezetője az igényelt adat megismerésére szolgáló vagy annak kiadását megtagadó válaszlevelet tartalmazó dokumentumokat szerkeszthető formában és Pdf-ben is elektronikusan megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére. A válaszlevél-tervezetet az adatvédelmi tisztviselő kiadmányozásra előkészíti az országos igazgató részére.
Az országos igazgató által jóváhagyott válaszlevél-tervezetet további ügyintézésre vissza kell küldeni az adatvédelmi tisztviselőnek.
Az igény teljesítését, az igény elutasítását vagy a felmerülő költségek megfizetését követően az igénylő azon személyes adatait, amelyek az adatigényléshez nem voltak szükségesek, haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok törlése az adatvédelmi tisztviselő feladata.
A teljesített és az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról - az Infotv. 30. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - minden évben január 31-ig tájékoztatja a NAIH-ot.
Az Infotv. 30. § (5) bekezdése szerint nem nyilvános adat megismeréséről az Infotv. 26-27. §-ában foglaltak figyelembevételével - az adatvédelmi tisztviselő javaslatára - az országos igazgató dönt.
A döntés megalapozásához az adatvédelmi tisztviselő elvégzi a döntésmegalapozási tesztet: az adott dokumentum munkadokumentum-e, tartalmazza-e a készítő véleményét. Elvégzi az érdekmérlegelési tesztet: a dokumentum megismerésével felmerülő érdeksérelem és a nyilvánossághoz fűződő közérdek összevetését. A teszt során vizsgálni kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket, érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kiadható-e az adat.